NY BOK: Tore Bakken har skrevet bok om medikamentavhengighet. (Foto: Oddvar Schjølberg)

Denne artikkelen sto på trykk i "Sinn og samfunn" nr 5 2015

"Sinn og samfunn" er et magasin utgitt av MENTAL HELSE

 

Kampen mot medikamentavhengighet

  • Bør livskriser medisineres? 

Boka Pasientskaden er en roman om avhengighet av vanedannende medikamenter, påført av lege. 

TEKST: GRETHE ETTUNG 

«Boken er basert på erfaringene til personer jeg har møtt eller lest om, personer som har gått i den samme fellen som meg selv. Denne fellen består i på den ene siden å overvurdere psykofarmakas evne som problemløser i livskriser, og på den andre siden undervurdere de mange og alvorlige bivirkninger som bruk av denne medisingruppen kan innebære.» 

Dette skriver Tore Bakken i forordet til boken Pasientskaden, en spenningsroman om vanedannende medikamenter.

Bakken har valgt å skrive en roman framfor en fagbok.

-Jeg har holdt en del foredrag om temaet og ble i den forbindelse spurt om dokumentasjon. Pasientgruppene som jeg ønsker å nå kan ha vansker med å tilegne seg rent fagstoff når de er påvirket av sterke medisiner, derfor valgte jeg romanformen som er lettere tilgjengelig for et bredt publikum, sier Bakken.  

DE SMÅ «HJELPERNE» Romanens hovedperson er forretningsmannen Kristen Hansen. Etter et konfliktfylt ekteskap som ender med skilsmisse, satser han på en ny og krevende salgsjobb og flytter til Oslo. Kristen vil gjøre det bra og jobber døgnet rundt. Han tar ikke hensyn til kroppens signaler, noe som gjør at helsa etter hvert svikter og han oppsøker lege. Fastlegen forskriver alt fra Sobril, lykkepiller og beroligende tabletter, til smertestillende og allergimedisin. Det Kristen ikke vet er at flere av de mest vanlige medikamentene inneholder narkotiske stoffer, som alle skaper avhengighet.

De små hvite, rosa, gule og blå "hjelperne" tar nesten livet av ham. 

KILDE TIL FORTVILELSE - Medisiner er en kilde til fortvilelse for mange. Narkotika er og blir narkotika, selv om legene velsigner bruken av pillene ved å skrive ut resepter. Mange tror feilaktig at dersom dosene er små, er langtidsbruk ufarlig. Dette er en holdning jeg ofte møter, forteller Bakken.

Han har vanskelig for å forstå at det er mulig for leger å forskrive preparater til enkelte pasienter i årevis når preparatene kan være livsødeleggende dersom de brukes i strid med både produsentenes anbefalinger og Legemiddelverkets retningslinjer.

-Pillene må brukes i samsvar med disse retningslinjene. Hvorfor følges ikke Felleskatalogen og produsentenes anbefalinger? Dette er jo narkotika og skal ikke benyttes over lang tid, understreker Bakken.

Han viser til egen erfaring og et inntak av ulike piller som varte i mange år, men som ifølge retningslinjene skulle ha vært avsluttet etter kort tid. 

PILLER BLIR «REDNINGEN» I boka blir Kristen Hansen invalidisert av vanedannende medisin. Historien som presenteres setter søkelyset på den stadig økende bruken av psykofarmaka i livskriser og problemer som hører livet til. Hvorfor velger enkelte leger å skrive ut resepter som påfører pasientene et tilleggsproblem?

-Vi lever i et samfunn hvor det fremdeles er mange tabuer rundt det å snakke åpent om personlige problemer. Det gjør at pasientene i altfor liten grad kommer til orde. I stedet forskriver legen piller for at pasienten skal greie å takle livets utfordringer. Kjemikalier er en billig og rask behandlingsform i motsetning til det å skulle bruke mye tid og ressurser på hver enkelt pasient, påpeker Bakken. 

BENZODIAZEPINER Beroligende medisiner og sovemedisiner, de såkalte benzodiazepiner, er viet omfattende plass i boken. Bakken skildrer de kreftene som river og sliter i et menneske som lider under benzodiazepin-abstinens. I forordet understreker han at boka ikke er for eller imot bruk av vanedannende medikamenter. Den er heller ikke ment som noen vendetta mot forskrivende leger eller farmasøytisk industri. Derimot gjør den et forsøk på å få fram i lyset saklig og viktig informasjon om en gruppe medikamenter som kan være livsødeleggende om de brukes ukritisk og i strid med gjeldende retningslinjer.

-Dette er heller ingen bok om rus, men om avhengighet av medikamenter som brukeren har tatt i god tro etter anbefaling fra legen sin – som en del av en anbefalt medisinsk behandling. 

BEVISST SPRÅKBRUK? Det at leger omtaler medikamentavhengighet som rusmisbruk, mener Bakken er bevisst språkbruk.

-En slik terminologi oppfatter jeg som ansvarsfraskrivelse fra legenes side. Det er uetisk å legge skylden på pasienten for en mislykket behandling, og særlig når pasienten har tatt medikamentene samvittighetsfullt i samsvar med legens anvisninger. 

MOTSATT RESULTAT Motivet, både fra legens og pasientens side, er som regel alltid å lindre smerte og lidelse. At resultatet i mange tilfeller blir det motsatte, må i stor grad tilskrives mangel på kunnskap, mot og vilje til å seponere medikamentene, når både legen og pasienten skjønner at det bærer galt av sted. 

-Pasienten må være villig til å innse at han/hun har et problem. Da jeg innså det for egen del, startet jeg med å skaffe meg kunnskap om de ulike medikamentene jeg brukte, for å kunne stå opp mot fastlegens forskrivning av disse.

Imidlertid er det de færreste som har krefter til å stå opp mot egen fastlege når de i tillegg er «nede» på grunn av abstinenser. Bakken mener Norge burde ta etter Danmark og opprette en rådgivningstelefon, lik den danske Benzorådgivningen.

Benzorådgivningen henvender seg til pasienter, pårørende og helsepersonell med informasjon og rådgivning i tilknytning til sove- og nervemedisiner (benzodiazepiner) og avhengighet.

-Det er en rådgivningstelefon en kan ringe til dersom en ikke får den hjelpen en har behov for via helsevesenet, opplyser Bakken. 

KAMPEN FOR Å BLI FRI Ventetiden når det gjelder å få behandling, er også altfor lang, hevder Bakken.

-Ta for eksempel offentlige behandlingstilbud, der kan ventetiden være fra seks til åtte uker. Er du akutt syk, bør du imidlertid få komme inn raskt. Det samme gjelder når du er motivert for behandling og ønsker hjelp.

For romanfiguren Kristen Hansen ble ekskona og en forståelsesfull sjef redningen. For Bakken selv har kona vært hans beste støttespiller i kampen for å bli fri etter ti års sammenhengende bruk av smertestillende, sovemedisin og beroligende medisiner. Alt ble forskrevet av lege på grunn av bivirkninger av en alvorlig fysisk sykdom. Han skriver videre i forordet til boken: «Jeg skylder henne stor takk for å ha inspirert meg til ikke å gi opp kampen for livet og til å slåss mot abstinenser og ettervirkninger som i mange år syntes å være uoverkommelige.» ■

Ønsker du å kjøpe boka, gå til Bestilling/kontakt: http://www.pasientskaden.com/418140016